​© 2017 yuka singer

Yuka@「Jazz Alley」in Seattle

I got rhythm Photo by Brian CHO